You are currently viewing โครงการอบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทและการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการอบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทและการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการอบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทและการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณาจารย์แขนงวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดขึ้นเพื่ออบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร กลุ่มเป้าหมายคืออบรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้มีความรู้ในการประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ