งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “การเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ : ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19” ของ อ.สุพลธัช เตชะบูรณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ การเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ : ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ของผู้เขียนซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หนังสือจากทางศูนย์ฯ งานเสวนานี้จัดขึ้นที่ห้อง 304 ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.30 น - 10.30 น อ่านต่อ

Continue Readingงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “การเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ : ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19” ของ อ.สุพลธัช เตชะบูรณะ

ปริทัศน์หนังสือ พระยาอนุมานราชธน : ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิตความเป็นไทย ของสายชล สัตยานุรักษ์

หนังสือเล่มนี้เป็นผลการวิจัยในชุดโครงการวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน (พ.ศ. 2435-2535) ของศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติหรือ สกว. ในปี 2550 เมื่อสำนักพิมพ์มติชนได้นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือนั้น ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บทด้วยกัน ประกอบด้วย บทแรก ว่าด้วยภูมิหลังและพื้นฐานความคิดของพระยาอนุมานราชธน บทที่สอง ว่าด้วยการตอบสนองนโยบายทางการเมืองและวัฒนธรรมของของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในทศวรรษ 2480 บทที่สาม ว่าด้วยการนิยาม “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย”…

Continue Readingปริทัศน์หนังสือ พระยาอนุมานราชธน : ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิตความเป็นไทย ของสายชล สัตยานุรักษ์