ปริทัศน์หนังสือ พระยาอนุมานราชธน : ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิตความเป็นไทย ของสายชล สัตยานุรักษ์

หนังสือเล่มนี้เป็นผลการวิจัยในชุดโครงการวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน (พ.ศ. 2435-2535) ของศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติหรือ สกว. ในปี 2550 เมื่อสำนักพิมพ์มติชนได้นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือนั้น ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บทด้วยกัน ประกอบด้วย บทแรก ว่าด้วยภูมิหลังและพื้นฐานความคิดของพระยาอนุมานราชธน บทที่สอง ว่าด้วยการตอบสนองนโยบายทางการเมืองและวัฒนธรรมของของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในทศวรรษ 2480 บทที่สาม ว่าด้วยการนิยาม “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย”…

Continue Readingปริทัศน์หนังสือ พระยาอนุมานราชธน : ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิตความเป็นไทย ของสายชล สัตยานุรักษ์

องค์ประกอบราคาน้ำมัน

           ราคาน้ำมันนับว่า เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเรา เพราะอย่างน้อยราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป เพราะทำให้ระดับราคาสินค้าต้องปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย              การทำความเข้าใจเรื่องราคาน้ำมันจึงน่าจะเป็นประเด็นที่ควรใส่ใจ ในที่นี้สิ่งที่จะขอนำเสนอก่อนเป็นพื้นฐานก็คือ เรื่ององค์ประกอบของราคาน้ำมัน  (ชึ่งในประเด็นนี้ก็มีปรากฎในแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายและหลายแหล่งก็ใช้คำว่า “โครงสร้างราคาน้ำมัน”)            ราคาน้ำมัน ที่จำหน่ายในทุกวันนี้ มีองค์ประกอบและที่มาอย่างไร คงมีหลายคนที่เข้าใจดีแล้วแลtหลายคนอาจจะยังสงสัย อยู่ว่า ราคาน้ำมัน 1 ลิตร มีที่มาอย่างไร ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงพื้นฐานที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน ก็คือสิ่งที่เรียกว่า…

Continue Readingองค์ประกอบราคาน้ำมัน

สื่อกับการประกอบสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย

ในปัจจุบันนี้ “สื่อ” มีบทบาทอย่างมากต่อการดำรงอยู่ของความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเด็นดังกล่าว ยึดครองพื้นที่สื่อสาธารณะหลักๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย การนำเสนอประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกทำให้สมจริงมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นไปสู่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ด้วย เช่น การนำเสนอประเด็นเชิงปาฏิหาริย์ในการจับคนร้าย / ดวงวิญญาณผู้ตาย มากกว่าจะเน้นย้ำประเด็นในเชิงอาชญวิทยา ซึ่งทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและฐานความคิดของสื่อสารมวชนมีบทบาทในการแพร่กระจาย / ผลิตซ้ำ เรื่องความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้น continue reading

Continue Readingสื่อกับการประกอบสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย