หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร