หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร

หลักสูตรระดับปริญญาโทเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร