รายงานฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่วันที่ดำเนินโครงการ 16 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ นี้ จะว่าด้วยศัพท์ วลี สานวน และประโยคในภาษาจีนกลางที่น่ารู้ โดยเฉพาะความคติความเชื่อของชาวจีน รวมไปถึงศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ถูกหยิบยกนามาใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์เข้ากับการท่องเที่ยว เช่น การแนะนาประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สาคัญ การถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น continue reading

Continue Readingรายงานฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่วันที่ดำเนินโครงการ 16 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กรณีศึกษา STOU-PUP OUS 4th Joint Multidisciplinary Online Research Colloquium ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

      การจัดประชุม STOU - PUP OUS Joint Multidiscipline online research colloquium จัดสืบเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 โดยในการประชุมครั้งที่ 1 และ 2 จัดแบบเผชิญหน้าที่ มสธ.  และจากสถานการณ์โควิดจึงเปลี่ยนรูปแบบมาจัดการประชุมออนไลน์ STOU-PUP OUS 4th Joint Multidisciplinary Online Research Colloquium…

Continue Readingสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กรณีศึกษา STOU-PUP OUS 4th Joint Multidisciplinary Online Research Colloquium ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

การจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

การจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

Continue Readingการจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams