สาขาวิชาศิลปศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายพัฒนาบุคคลด้วยหลักการการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มความรู้แก่ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสแก่ทุกคนไม่จำกัดเพศและวัย  เน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21 ได้  โดยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  เป็นคนดีและคนเก่ง  ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลก  มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย  รู้รอบและมีทัศนคติกว้างไกล

            “ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการเรียนการสอนทางไกลที่มีคุณภาพระดับสากล”

                                                                                                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา