You are currently viewing ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิตผู้ที่มีผู้ที่มีคูณปการอย่างสูงของสาขาวิชาฯ และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของสาขาวิชาที่จัดเป็นประจำทุกปี เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ เป็นผู้รับมอบสาขาวิชาศิลปศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้แก่สาขาวิชาฯ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้