การเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564

กิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

Continue Readingการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564

กิจกรรมการจัดอบรมออนไลน์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การใช้เว็บบล็อกเพื่อเขียนบทความลงในเว็บไซต์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Team (MS Team)

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะทำงานเว็บไซต์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง“การใช้เว็บบล็อกเพื่อเขียนบทความเผยแพร่ในเว็บไซต์สาขา” โดยมีวิทยากรจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 2 ท่าน ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมMS Teams ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. continue reading

Continue Readingกิจกรรมการจัดอบรมออนไลน์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การใช้เว็บบล็อกเพื่อเขียนบทความลงในเว็บไซต์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Team (MS Team)

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ทางคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น.ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team โดยมีวิทยากร 2 คนคือ ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ซึ่งมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามเกณฑ์คุณภาพ” และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ซึ่งมาบรรยายในเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบการศึกษาทางไกล” continue reading

Continue Readingสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams