แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง

Associate Professor Dr. Patamaporn Yenbamrung

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

Associate Professor Dr. Somporn Puttapithakporn

รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติกา จิวาลักษณ์

Associate Professor Krittika Jiwaluk

รองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

รองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

Associate Professor Chumnan Chaowakeeratipong

รองศาสตราจารย์สำรวย-กมลายุตต์

รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

Associate Professor Sumruay Komlayut

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร

Assistant Professor Dr. Chirasiri Kasemsin Vivekmetakorn

อาจารย์ ดร.ชลรัศมิ์ สุริยารังสรรค์

Dr.Choneratt Suriyarangsan

It seems we can’t find what you’re looking for.

อาจารย์ ดร.บัวรัตนนา อัตชู

Dr.Buarattana Attchoo

It seems we can’t find what you’re looking for.

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

Associate Professor Dr. Somkiat Watanapongsakul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

Assistant Professor Dr. Sarayudth Yahakorn

It seems we can’t find what you’re looking for.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

Assistant Professor Vasan Rattanapoka

หมวดศึกษาทั่วไป

อาจารย์มนต์ชัย แซ่เตีย

Mr.Monchai Saetia

อาจารย์ปทิตตา วงศ์คงเดิม

Ms. Pathitta Wongkongderm