แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง

Associate Professor Dr. Patamaporn Yenbamrung

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

Associate Professor Dr. Somporn Puttapithakporn

รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติกา จิวาลักษณ์

Associate Professor Krittika Jiwaluk

รองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

รองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

Associate Professor Chumnan Chaowakeeratipong

รองศาสตราจารย์สำรวย-กมลายุตต์

รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

Associate Professor Sumruay Komlayut

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ

Assistant Professor Dr. Songlak Sakulwichitsintu

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

Associate Professor Dr. Narinthip Thongsri

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร

Assistant Professor Dr. Chirasiri Kasemsin Vivekmetakorn

อาจารย์กมลพร ศิริโสภณ

อาจารย์กมลพร ศิริโสภณ

Ms. Kamonlaporn Sirisophon

อาจารย์ ดร.ชลรัศมิ์ สุริยารังสรรค์

Dr.Choneratt Suriyarangsan

อาจารย์ ดร.บัวรัตนนา อัตชู

Dr.Buarattana Attchoo

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

Associate Professor Dr. Somkiat Watanapongsakul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

Assistant Professor Dr. Sarayudth Yahakorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

Assistant Professor Vasan Rattanapoka

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร

Dr.Punnatree Suntisupaporn

อาจารย์สุพลธัช เตชะบูรณะ

อาจารย์สุพลธัช เตชะบูรณะ

Mr.Suphontat techaburana

อาจารย์เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล

อาจารย์เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล

Mr.Jessada Sriwattanametakul

หมวดศึกษาทั่วไป

อาจารย์มนต์ชัย แซ่เตีย

Mr.Monchai Saetia

อาจารย์ปทิตตา วงศ์คงเดิม

Ms. Pathitta Wongkongderm