แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

Professor Dr. Chutima Sacchanand

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

Associate Professor Dr. Namtip Wipawin

It seems we can’t find what you’re looking for.

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง

Associate Professor Dr. Patamaporn Yenbamrung

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

Associate Professor Dr. Somporn Puttapithakporn

รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติกา จิวาลักษณ์

Associate Professor Krittika Jiwaluk

รองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

รองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

Associate Professor Chumnan Chaowakeeratipong

รองศาสตราจารย์สำรวย-กมลายุตต์

รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

Associate Professor Sumruay Komlayut

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ

Assistant Professor Dr. Songlak Sakulwichitsintu

It seems we can’t find what you’re looking for.

อาจารย์ ดร.ชมภูนุช สุนทรนนท์

อาจารย์ ดร.ชมภูนุช สุนทรนนท์

Dr.Chompoonuch Soonthornon

It seems we can’t find what you’re looking for.

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

Associate Professor Dr. Narinthip Thongsri

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี นวมถนอม คีมูระ

Assistant Professor Dr. Lugsamee Kimura

It seems we can’t find what you’re looking for.

It seems we can’t find what you’re looking for.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร

Assistant Professor Dr. Chirasiri Kasemsin Vivekmetakorn

อาจารย์กมลพร ศิริโสภณ

อาจารย์กมลพร ศิริโสภณ

Ms. Kamonlaporn Sirisophon

It seems we can’t find what you’re looking for.

อาจารย์ ดร.ชลรัศมิ์ สุริยารังสรรค์

Dr.Choneratt Suriyarangsan

It seems we can’t find what you’re looking for.

อาจารย์ ดร.บัวรัตนนา อัตชู

Dr.Buarattana Attchoo

It seems we can’t find what you’re looking for.

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

Associate Professor Dr. Somkiat Watanapongsakul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

Assistant Professor Dr. Sarayudth Yahakorn

It seems we can’t find what you’re looking for.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

Assistant Professor Vasan Rattanapoka

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร

Dr.Punnatree Suntisupaporn

อาจารย์ ดร.วิศรุต บวงสรวง

อาจารย์ ดร.วิศรุต บวงสรวง

Dr.Witsaroot Buangsuang

It seems we can’t find what you’re looking for.

อาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน

Miss Warinart Pitukwongwan

It seems we can’t find what you’re looking for.

อาจารย์สุพลธัช เตชะบูรณะ

อาจารย์สุพลธัช เตชะบูรณะ

Mr.Suphontat techaburana

It seems we can’t find what you’re looking for.

อาจารย์เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล

อาจารย์เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล

Mr.Jessada Sriwattanametakul

It seems we can’t find what you’re looking for.

หมวดศึกษาทั่วไป

อาจารย์มนต์ชัย แซ่เตีย

Mr.Monchai Saetia

อาจารย์ปทิตตา วงศ์คงเดิม

Ms. Pathitta Wongkongderm