การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพ ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาส 40 ปีแห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ร่วมกับสมาคมนานาชาติ i-LISS จัดการประชุมนานาชาติเรื่อง From Open Library to Open Society วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561