นางทองร้อย พันธ์ยาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (หัวหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาศิลปศาสตร์)

นายอรรถชัย เสนหอม

นักวิชาการศึกษา

นายสุธน มากระดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพัชราวรรณ เสน่หา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพุทธชาติ พร้อมลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดวงเพ็ญ โพธิสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิจิตรา มานะเวช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริมา ตรียัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ควง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ จูเผื่อน

พนักงานธุรการ