นางทองร้อย พันธ์ยาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (หัวหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชาศิลปศาสตร์)

นางสาวพุทธชาติ พร้อมลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ จูเผื่อน

พนักงานธุรการ

นายสุธน มากระดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดวงเพ็ญ โพธิสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ควง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอรรถชัย เสนหอม

นักวิชาการศึกษา

นางสาววิจิตรา มานะเวช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเครือวัลย์ มนัสทวี

พนักงานสถานที่

นางพัชราวรรณ เสน่หา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริมา ตรียัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป