previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

กิจกรรมการเรียนการสอน

ข่าวกิจกรรมภายในสาขาวิชาศิลปศาสตร์และข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สารสนเทศศาสตร์)
Master of Arts (Information Science) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Download ใบสมัครได้ที่
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/EN/2563/register_master63_1.pdf
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2504 8516-7

จากใจนักศึกษา

เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบัน มีความหวังสำหรับอนาคต ตอบโจทย์ที่ไทยคดีศึกษา
นางสาวฤดี สุภาฉิน
พนักงานบริษัทสยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย ได้ข้อคิดแง่คิดต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
นายอรรถศิษฐ์ พิศวงปราการ
นักศึกษา
แรงบันดาลใจในการเรียนไทยคดีศึกษา มสธ.คือ ต้องการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียบประเพณีประจำชาติไทย
นายอภินัทธ์ วาสะศิริ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว