กิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร์

จากใจนักศึกษา

เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบัน มีความหวังสำหรับอนาคต ตอบโจทย์ที่ไทยคดีศึกษา
นางสาวฤดี สุภาฉิน
พนักงานบริษัทสยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย ได้ข้อคิดแง่คิดต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
นายอรรถศิษฐ์ พิศวงปราการ
นักศึกษา
แรงบันดาลใจในการเรียนไทยคดีศึกษา มสธ.คือ ต้องการศึกษา เกี่ยวกับขนบธรรมเนียบประเพณีประจำชาติไทย
นายอภินัทธ์ วาสะศิริ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว