การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสาขาวิชาศิลปศาสตร์