ข่าวการเรียนการสอน

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

🚂 สีสันภาษาจีน Season 1 : 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว >>คลิกที่นี่

วิทยากรประจำรายการ
อาจารย์ มนต์ชัย แซ่เตีย (เหล่าซือปอ)
อาจารย์ ปทิตตา วงศ์คงเดิม (เหล่าซือเหมียว)

 🎈สีสันภาษาจีน Season 2 : 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน >>คลิกที่นี่

วิทยากรประจำรายการ
อาจารย์ มนต์ชัย แซ่เตีย (เหล่าซือปอ)
อาจารย์ ปทิตตา วงศ์คงเดิม (เหล่าซือเหมียว)
อาจารย์ หาญชัย ชัยทัศนีย์ (เหล่าซือปอย)