You are currently viewing โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณสถานไทย ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณสถานไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณสถานไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยมีจุดหมายหลักณ จังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานบริเวณภาคกลางของประเทศ คือ จังหวัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอดีตราชธานีของประเทศที่มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานมากมายและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และจังหวัสุพรรณบุรีที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเคียงคู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะแคว้นสุพรรณภูมิและแคว้นอู่ทอง ซึ่งเป็แหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตเพื่อนำความรู้ที่ได้รับการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป

Leave a Reply