องค์ประกอบราคาน้ำมัน

           ราคาน้ำมันนับว่า เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเรา เพราะอย่างน้อยราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป เพราะทำให้ระดับราคาสินค้าต้องปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย  

            การทำความเข้าใจเรื่องราคาน้ำมันจึงน่าจะเป็นประเด็นที่ควรใส่ใจ ในที่นี้สิ่งที่จะขอนำเสนอก่อนเป็นพื้นฐานก็คือ เรื่ององค์ประกอบของราคาน้ำมัน  (ชึ่งในประเด็นนี้ก็มีปรากฎในแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายและหลายแหล่งก็ใช้คำว่า “โครงสร้างราคาน้ำมัน”)

            ราคาน้ำมัน ที่จำหน่ายในทุกวันนี้ มีองค์ประกอบและที่มาอย่างไร คงมีหลายคนที่เข้าใจดีแล้วแลtหลายคนอาจจะยังสงสัย อยู่ว่า ราคาน้ำมัน 1 ลิตร มีที่มาอย่างไร ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงพื้นฐานที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน ก็คือสิ่งที่เรียกว่า องค์ประกอบของราคาน้ำมัน (หรือในหลายๆแหล่ง ใช้คำว่า “โครงสร้างราคาน้ำมัน”)

            องค์ประกอบราคาน้ำมัน  พูดง่ายๆ ก็คือ ค่าต่างๆที่ประกอบกัน กลายเป็นราคาต่อหน่วยของน้ำมัน หรือก็คือ   ราคาน้ำมัน 1 ลิตร นั้น  ประกอบด้วยค่าต่างๆ อะไรบ้าง ซี่งโดยปกติน้ำมัน  1 ลิตร อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย ค่าต่างๆ ดังนี้