กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการและการพัฒนาสินทรัพย์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุค New Nornal ตามเกณฑ์ EdPex

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการและการพัฒนาสินทรัพย์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุค New Nornal ตามเกณฑ์ EdPex เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams (MS Teams) ครั้งที่ 2

Continue Readingกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการและการพัฒนาสินทรัพย์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุค New Nornal ตามเกณฑ์ EdPex

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft teams วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน…

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมที่1 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 จังหวัดชลบุรี

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น