โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณสถานไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณสถานไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยมีจุดหมายหลักณ จังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานบริเวณภาคกลางของประเทศ คือ จังหวัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอดีตราชธานีของประเทศที่มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานมากมายและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และจังหวัสุพรรณบุรีที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเคียงคู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะแคว้นสุพรรณภูมิและแคว้นอู่ทอง ซึ่งเป็แหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตเพื่อนำความรู้ที่ได้รับการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป

Continue Readingโครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งโบราณสถานไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมดังกล่าว

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APTA 2023: International Conference on Asia Pacific Tourism Association

Asia Pacific Tourism Association (APTA) เป็นสมาคมที่มีภารกิจหลักกับการวิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี 1995 โดยมุ่งหวังในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปัจจุบันดึงดูดนักวิจัยจากทั่วโลกเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนในงานสัมมนา โดยในปี 2023 นี้จัดวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีงานวิจัยที่หลากหลายประเด็นโดยแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1) พฤติกรรมนักท่องเที่ย (Tourist behavior) 2) เทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวและการบริการ (Technology and Tourism) 3)…

Continue Readingการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APTA 2023: International Conference on Asia Pacific Tourism Association