โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมดังกล่าว

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของสาขาวิชาศิลปศาสตร์