กิจกรรมการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingกิจกรรมการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingกิจกรรมการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อการออกแบบเนื้อหาการอบรม ให้ตรงตามความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อการออกแบบเนื้อหาการอบรม ให้ตรงตามความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเครือข่ายห้องสมุด สำหรับประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้  English Communication Skills Training for Library Services ตามการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  โดยมีผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ (นายโสภณ สุดเอียด) มอบหมายให้ นางสมศรี พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร…

Continue Readingคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อการออกแบบเนื้อหาการอบรม ให้ตรงตามความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร