กิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams (MS Teams)

นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การกระทำหรือสิ่งใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการศึกษา ที่เกิดจากการใช้ความรู้ พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการฝึกอบรมนวัตกรรมการศึกษา ครอบคลุมด้านระบบการศึกษา/บริหารจัดการ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อและเทคโนโลยี ด้านการประเมิน โดยนวัตกรรมมีลักษณะเป็นชิ้นงาน ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ บทเรียนคอร์สแวร์ สื่อดิจิทัล และนวัตกรรมที่เป็นวิธีการ/กระบวนการการสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องเริ่มจากความต้องการในการแก้ไขปัญหา โดยนวัตกรรมใด ๆ ก็ตามอาจเป็นเรื่องใหม่ในบริบทหนึ่ง และไม่ใช่เรื่องใหม่ในอีกบริบทหนึ่ง ฉะนั้นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาจเริ่มจากการหาแหล่งอ้างอิงที่น่าสนใจและตอบโจทย์บริบทในงานนั้น ๆ…

Continue Readingกิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams (MS Teams)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคม Information Schools (iSchools)เรื่อง INFORMATION FOR A BETTER WORLD: NORMALITY, VIRTUALITY, INCLUSIVITY, PHYSICALITYณ กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30-13.00 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ iConference2024 ของสมาคม Information Schools (iSchools)  โดยใช้งบประมาณกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เมืองฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 15 – 19 เมษายน 2567 และเข้าร่วมประชุมในวันที่ 28-30 กันยายน 2566 ณ เมืองฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ทำให้ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก iSchools…

Continue Readingกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคม Information Schools (iSchools)เรื่อง INFORMATION FOR A BETTER WORLD: NORMALITY, VIRTUALITY, INCLUSIVITY, PHYSICALITYณ กรุงบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30-13.00 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2024 International Conference on Applied Linguistics and Language Teaching

ประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี ที่มีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองทางวิชาการ   Department of Applied Foreign Languages และ Language Center National Taiwan University of Science and Technology หรือที่เรียกกันว่า Taiwan Tech เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ Keynote Speakers และ Invited Speakers…

Continue Readingการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2024 International Conference on Applied Linguistics and Language Teaching