กิจกรรมการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingกิจกรรมการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก”

Continue Readingกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก”