โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมดังกล่าว

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 เป็นโครงการที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรงานเลขานุการกิจฯ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยะกร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 12.30 -13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

Continue Readingกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก”