โครงการอบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทและการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการอบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทและการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณาจารย์แขนงวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดขึ้นเพื่ออบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร กลุ่มเป้าหมายคืออบรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้มีความรู้ในการประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ

Continue Readingโครงการอบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทและการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 305 อาคารฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณาจารย์แขนงวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่สนใจหรือทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากร และการทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ร่วมกัน

Continue Readingโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐาน การจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐาน การจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี จากหน่วยงานที่มีการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการรับรองมาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว จึงน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เข้ารับการสัมมนา โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก…

Continue Readingโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐาน การจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล”