You are currently viewing การจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

การจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     ข้อมูล (data) ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ใหม่ขององค์กร ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรจะใช้ข้อมูลอย่างไรให้ฉลาดและมีประสิทธิภาพ บางครั้งมีการเปรียบเทียบว่าวิทยาการข้อมูลหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) เปรียบเหมือนคลื่นยักษ์ของข้อมูล และองค์กรแต่ละองค์กร เปรียบเหมือนเรือ ที่จะทำอย่างไรในการจะฝ่าคลื่นยักษ์ของข้อมูลไปได้

     คุณลักษณะของบิกดาตา (Big Data) สามารถพิจารณาได้จาก 5Vs ได้แก่ Volume (ปริมาณข้อมูลใหญ่กว่าข้อมูลทั่วไป), Variety (รูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย), Velocity (ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา), Veracity (ความถูกต้องของข้อมูล) และ Value (ข้อมูลมีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริง)