โครงการอบรมการประพันธ์บทอาศิรวาทและการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร