You are currently viewing โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมที่1 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 จังหวัดชลบุรี