ข่าวการเรียนการสอน

ชุดวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 11)

BA Discussion

>> FAQs คำถามที่พบบ่อยในชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
>> นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน ชุดวิชา 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน และ ชุดวิชา 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์  สามารถเข้าดูสรุปเนื้อหาบทเรียนในแต่ละหน่วย ทำแบบฝึกหัดเสริม หรือ ฝึกทำ MockTest ได้ใน ระบบ Moodle     http://moodle.stou.ac.th  สามารถ Login เข้าระบบ โดยกรอกรหัสนักศึกษา ในช่อง username และ password
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง, 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1, 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1, 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้เข้าระบบ D4L+P http://d4lp.stou.ac.th เพื่อศึกษาข้อมูลชุดวิชาและทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเก็บคะแนนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องรอคู่มือการศึกษา/เอกสารการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติออนไลน์ และ 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (ไม่มีกิจกรรมออนไลน์ แต่มีการอบรมเข้มฝึกปฎิบัติ) ให้เข้าระบบ Moodle http://moodle.stou.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องรอซีดีมัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1. ข้อมูลข่าวสารจากแขนงวิชาภาษาอังกฤษ และข้อมูลเว็บไซต์ของแต่ละชุดวิชา
http://libarts.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=76904&Datatype=2
2. กระดานสนทนาประจำชุดวิชาออนไลน์
http://stouonline.stou.ac.th/elearning/courses/EForum/default.asp
3. กำหนดการอบรมประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักวิชาการ
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/OaaOldPage/Professional/Train_Professional/oaaInfo/oaa/Dept/Dept05/TrainingSchedule/Search_train.asp

บอกเล่าข่าวสาร

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาต่อไปนี้ ให้เข้าลงทะเบียนเรียนในระบบe-Learning ของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร*
14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
14318 หลักการแปล
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ*
14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล*
14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

หมวดวิชาเลือก

11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน *เปิดสอนครั้งแรกภาคการศึกษา 2/2557

หมายเหตุ *
ในแต่ละชุดวิชา 3 ชุดวิชาต่อไปนี้ จะได้รับซีดี

1.  ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. ชุดวิชา 14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (ภาคการศึกษาที่1)
3. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน (ภาคการศึกษาที่ 2)
นักศึกษาจะได้รับซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาแทนคู่มือการศึกษา
มีการทำกิจกรรมเก็บคะแนนร้อยละ 40
ส่งทางเว็บไซต์ (http://moodle.stou.ac.th)
– ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ  (ภาคการศึกษาที่2)
นักศึกษาจะได้รับเอกสารการสอนและการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (บังคับ) ร้อยละ 60
ส่งทางเว็บไซต์ (http://moodle.stou.ac.th)
ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาและแผนการศึกษาที่กำหนด เนื่องจากเป็นชุดวิชา
ที่ต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการฝึกปฏิบัติออนไลน์ โดย
1) ไม่อนุญาตให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่มชุดวิชา
2) ไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจำลงทะเบียนเรียน แต่อนุญาตให้นักศึกษาพิการที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนเรียนได้
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆ ที่เป็นชุดวิชาที่ต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการฝึกปฏิบัติออนไลน์ เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษา ขอให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในกระดานสนทนาของแต่ละชุดวิชาและเข้าระบบออนไลน์ (D4L+P หรือ MOODLE) ทันที โดยไม่ต้องรอเข้าระบบหลังจากที่ได้รับเอกสารคู่มือการศึกษาหรือซีดีที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ 

คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

◣มสธ.◢ English Story

แนะนำวิธีการเรียน Online

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 ย้ายจากระบบ D4L+P ไป moodle.stou.ac.th นักศึกษาเข้าระบบได้ในวันแรกของภาคการศึกษา นักศึกษาอ่านคู่มือการศึกษาของชุดวิชานี้เฉพาะเนื้อหา ส่วนรายละเอียด คำชี้แจงเรื่องกิจกรรมออนไลน์ การปฐมนิเทศชุดวิชา ให้ศึกษาใน Moodle ของชุดวิชา 14213 ติดต่อ Line: @stouelearning หรือ 0-2504-7417