ชุดวิชาที่ใช้ COMPUTER เป็นสื่อหลัก (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 14)

นักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง, 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1, 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1, 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้เข้าระบบ D4L+P http://d4lp.stou.ac.th เพื่อศึกษาข้อมูลชุดวิชาและทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเก็บคะแนนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องรอคู่มือการศึกษา/เอกสารการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมวดวิชาเฉพาะ

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร*
14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
14318 หลักการแปล
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ*
14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล*
14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ