กิจกรรมทางวัฒนธรรม ร่วมทำขนมไทยและทำดอกไม้จากใบเตย ของนักศึกษาแขนงวิชาไทยคดีศึกษา เมื่อวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2562