โครงการการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง
“การพัฒนาระบบและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา”