โครงการ “จัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านสาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ”