การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562

คณะกรรมการประเมินประกันฯคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562   ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ผกามาศ  ผจญแกล้ว             ประธานกรรมการ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์           กรรมการ

  3. อาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองคำรอด                           กรรมการ