แผนกิจกรรมชุดวิชาระดับปริญญาเอก

ชุดวิชา 13901 มิติสารสนเทศศาสตร์

ชุดวิชา 13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์

ชุดวิชา 13903
สัมมนาประเด็นวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์