แจ้งทราบ

ให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งสำหรับใช้เป็นคะแนนเก็บ 20 คะแนน และทำให้นักศึกษาเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านมากขึ้น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

 
การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้
 
  การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ <<รายละเอียด>> 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สามารถเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามบัญชีมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งสำนักงาน ก.พ. << รายละเอียด>>