ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

 ให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งสำหรับใช้เป็นคะแนนเก็บ 20 คะแนน และทำให้นักศึกษาเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านมากขึ้น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้

  การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ <<รายละเอียด>> 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

ข้อมูลหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สามารถเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามบัญชีมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งสำนักงาน ก.พ. << รายละเอียด>>