แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

ข้อมูลหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง

การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สามารถเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามบัญชีมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งสำนักงาน ก.พ. << รายละเอียด>

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช