ปริญญาตรี

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา หรือ
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือ
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ปริญญาโท

ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
 อักษรย่อศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษMaster of Arts (Information Science)
 อักษรย่อภาษาอังกฤษM.A. (Information Science)
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1.สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
 
2.
ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
 
3.
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือ ถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด\หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
 หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำ
โดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ปริญญาเอก

  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 ผู้สมัครซึ่งมีผลการศึกษาน้อยกว่า 3.25 ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน และประสบการณ์ที่เด่นชัดและเหมาะสม ในศาสตร์ที่ศึกษา และมีโครงการและแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังการสำเร็จการศึกษา
  4. มีความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  5. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์