กิจกรรม สัมมนาเข้มชุดวิชา 13788 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2562