นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13  ในหัวข้อ“ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่