You are currently viewing โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐาน การจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐาน การจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐาน การจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี จากหน่วยงานที่มีการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการรับรองมาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว จึงน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เข้ารับการสัมมนา โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ความสำเร็จของการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนี้ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย โดยเฉพาะคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้ารับการสัมมนาทางวิชาการ