ภาพกิจกรรมการประเมินประกันฯ ปีการศึกษา การประเมินประกันฯ ปีการศึกษา 2560

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน     ประธานกรรมการ

2.รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ        กรรมการ

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น          กรรมการ