โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี พ.ศ.2561

โครงการ การอ่านสดับเสียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์      บดินทรเทพยวรางกูร  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณาจารย์แขนงวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่ออบรมเทคนิกการอ่านสดับเสียงภาษาไทย และอ่านบทร้อยแก้วเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ภายในงานมีการอบรมวิธีการอ่านออกเสียง และจัดประกวดการอ่านสดับเสียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร