โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรด้านต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับกลาง-สูง) ให้กับข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

Continue Reading