ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
Master of Arts (Information Science)

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อบุคคล องค์การ และสังคม
ความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการ
สารสนเทศ จึงมีความจำเป็นต่อทุกวิชาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
การขยายตัวของตลาดงาน
ทำให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ศักยภาพ
ในการจัดการสารสนเทศและ
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศศาสตร์ มสธ.

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

01. เรียนป.โท หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ เรียนอย่างไร?

 • เรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกล มสธ.
 • เรียนด้วย ตำรา มสธ.
 • เรียนด้วย e-learning และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และเพื่อน

02. คุณสมบัติที่จะเป็นนักศึกษา
ป.โท หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

 • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.3
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

03. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2ปี ประมาณ 90,000 บาท

04. หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษา ป.โท หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

1. ใบรายงานผลการศึกษาของวุฒิที่นำมาสมัคร
2. หนังสือรับรองการทำงาน
3. หลักฐานแสดงความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, STOU-EPT หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตทวิภาค

4. โครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระและแผนงานการศึกษาและการนำความรู้ไปปฏิบัติงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาที่เด่นชัด

33

Years of experience

ในการผลิตบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ สู่สังคมไทย

หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

แผนการศึกษา ก เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต)

บังคับ 3 ชุดวิชา

        13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ
        13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
        13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
          13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
         13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ 
         13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา

และ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
         13788 วิทยานิพนธ์
และ     13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
         

แผนการศึกษา ข เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต)

บังคับ 4 ชุดวิชา

        13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ
        13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
        13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
        13731  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
         13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ 
         13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา

และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
         13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และ     13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
          

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท
 2. ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 1,500 บาท
 3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
 4. ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
 5. ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ 1,500 บาท
 6. อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ฯลฯ

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปี) ประมาณ 90,000 บาท

ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป สามารถคลิก Download ใบสมัคร

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

คณาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

คณาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่

งานเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    โทรศัพท์ 0 2504 8516-7  
โทรสาร 0 2503 3564

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ 0 2504 7562-4