ด้านผลิตบัณฑิต  

การสัมมนาการจัดการความรู้สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วิทยากรโดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิต

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติมชั้น 6

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยายและคลิบวิดิโอบรรยายประกอบการสัมมนา

https://www.youtube.com/watch?v=PfW1V_s1kg8 

https://share.vidyard.com/watch/12oJ6paTnzDQubrDn4N8TN

ด้านการวิจัย  

กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2560

วิทยากรโดย    ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

อาจารย์ประจำพิเศษ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม ชั้น 6) 

ลิงค์เอกสารประกอบ 

ด้านผลิตบัณฑิต  

การสัมมนาการจัดการความรู้สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เรื่องการใช้สื่อสังคมในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติมชั้น 6

1) แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนการสอน

2) สรุปรายงานการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้สื่อสังคมในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 4

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลิตบัณฑิต เรื่องการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1608/1 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม ชั้น 6)

1) แนวปฏิบัติที่ดี

  2) Powerpointการจัดการความรู้

  3) สรุปการสัมมนาด้านผลิตบัณฑิต

กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ กองทุน มสธ. 12 ปี

ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร”

วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม สวนปาล์มฟาร์มนกรีสอร์ท

ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  1) Powerpoint

  2) แนวปฏิบัติที่ดีด้านผลิตบัณฑิต

  3) สรุปรายงานการประชุมคณาจารย์ 

ด้านการวิจัย  

กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่องการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน วิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 6108 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม ชั้น6) 

1)  การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน

2)   แนวปฏิบัติที่ดีของการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน

3)   สรุปรายงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่องการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน 

กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ กองทุน มสธ. 12 ปี

ด้านการวิจัย เรื่อง “ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยชุดวิชาเพื่อตอบโจทย์ มคอ.”

วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม สวนปาล์มฟาร์มนกรีสอร์ท

ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  1) Powerpoint

  2) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย

  3) สรุปรายงานการประชุมคณาจารย์

ด้านการวิจัย  

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่องการวิจัยชุดวิชาเพื่อตอบโจทย์ มคอ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6

         1) แนวปฏิบัติที่ดี

         2) สรุปรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         3) Powerpointกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          1) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม” (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

          2) สรุปรายงานการจัดกจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนด้านการวิจัย การสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลาย (รายงานการประชุม)

          3) Powerpointเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม”เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 6130 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6

 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

  1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี” (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

  2. สรุปรายงานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี (รายงานการประชุม)
              3. PowerPoint ชุดที่ 1 เรื่อง “แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี”เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6

  3. PowerPoint ชุดที่ 2 เรื่อง “แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี”เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6 

 

โครงการศึกษาเพิ่มเติมด้าน Big Data Governance and Big Analytic ณ Ludwigshafen University of Applied Sciences (Hochschule Ludwigshafen am Rhein)

รายงานผลโครงการศึกษาเพิ่มเติมด้าน Big Data Governance and Big 

Analytic ณ Ludwigshafen University of Applied Sciences

(Hochschule Ludwigshafen am Rhein)

ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม LIS2017 International Conference on Library and Information Science

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล