แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มาทำความรู้จักกับมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์