ประวัติสาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2522 โดยถือเป็นสาขาวิชาแรกของมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งรับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ด้านภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ไทยศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มความรู้แก่ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการด้านวิชาการอันหลากหลายของบุคคลและสังคม  ต่อมาพัฒนาเปิดสอนชุดวิชาต่างๆ เพื่อให้บริการแก่สาขาวิชาอื่น และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นบริการทางวิชาการแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป โดยใช้หลักการให้การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์     

วิสัยทัศน์   ผู้นำระบบการศึกษาทางไกลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา และภาษา

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา และภาษา ด้วยระบบการศึกษาทางไกล เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

พันธกิจที่ 2  วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา และภาษา

พันธกิจที่ 3   บริการวิชาการด้านการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา และภาษาเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจที่ 4   สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 5  พัฒนาสาขาวิชาไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพด้านการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา และภาษา

จุดประสงค์

1) เพื่อจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

2) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา และภาษาอังกฤษ

3) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา และภาษา

4) เพื่อส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา ภาษา  และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

5) เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา ภาษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

6) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม

I AM LA                         ฉันคือศิลปศาสตร์

I    =  Integrity                ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม

A   =  Accountability        ความตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่

M  =  Mastery                 ความเชี่ยวชาญ

LA =  Liberal Arts            ความเป็นศิลปศาสตร์    

สมรรถนะหลัก

ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

สารสนเทศศาสตร์  ไทยคดีศึกษา  และภาษาต่างประเทศ