การประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ภาพรวมของบุคลากร

บุคลากรของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีจำนวน 23 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2562) ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 23 คน (ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสาขาวิชา 3 คน) แบ่งออกเป็นข้าราชการ 8 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 14 คน อาจารย์ประจำพิเศษ 6 คน  โดยบุคลากรสายวิชาร้อยละ 56.52 จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน มีจำนวน 10 คน มีสถานภาพทั้งข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในภาพรวม ได้แก่

(1) ความเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน

(2) ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

(3) บุคลากรเข้าใจดีว่าการทำงานของตนเองมีผลต่อความสำเร็จของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

(4) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

(5) ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความเหมาะสม

(6) สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย