มหาวิทยาลัยจัดสอบระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่รุนแรง และมาตรการของประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องเลื่อนการสอบทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไป  ดังนั้น มสธ.จึงกำหนดจัดสอบปลายภาค 1/2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 (รหัสรุ่น 631) ใหม่ เป็นรูปแบบออนไลน์โดยแบ่งการสอบออกเป็น 4 วันคือในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 และ 5-6 มิถุนายน 2564 และกำหนดให้มีการซ้อมสอบเสมือนจริงในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

        ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงสำรวจความต้องการสอบออนไลน์ โดยขอให้นักศึกษาแจ้งความจำนงสอบออนไลน์ในแบบฟอร์มตั้งแต่บัดนี้จึงถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และมหาวิทยาลัยจะประกาศชุดวิชา และคาบเวลาสอบให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019